skip to Main Content

Handelsbetingelser

Samhandel med Hoppe & Møldams Elektro ApS sker i henhold til nedenstående handelsbetingelser og hvor angivet i handelsbetingelserne også iht. nedenstående tre fællesnordiske betingelser NU15, NR15 og NL17. Nærværende betingelser har forrang over for kundens eventuelle indkøbsbetingelser.

NU15: Almindelige betingelser for vedligeholdelse og reparation af maskiner samt andet mekanisk, elek-trisk og elektronisk udstyr

NR15: Almindelige betingelser for reparation af maskiner samt andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr

NL17: Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elek-tronisk udstyr

1: Gyldighed og anvendelse
Nærværende Handelsbetingelser gælder for alle tilbud, salg, leverancer og serviceydelser fra Hoppe & Møldams Elektro ApS, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2: Pris
Alle priser angives i DKK ekskl. moms og evt. afgifter og skatter. Hvis salg er aftalt i udenlandsk valuta, forbeholder Hoppe & Møldams Elektro ApS sig ret til prisændringer som følge af ændringer i valutakur-ser.

3: Betaling
Betaling skal ske jævnfør den på fakturaen angivne betalingsbetingelse. Efter forfaldsdato beregnes rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned samt renters rente. Dertil kommer et rykkergebyr på DKK 100,-

Køber er ikke berettiget til at modregne i købesum medmindre modkravet er skriftligt anerkendt af Hoppe & Møldams Elektro ApS. Hvis købers betalingsevne efter Hoppe & Møldams Elektro ApS’ opfat-telse forringes væsentligt, er Hoppe & Møldams Elektro ApS berettiget til at kræve sikkerhedsstillelse for købesummen.

4: Ejendomsforbehold
Ved salg af et fysisk produkt, forbliver det solgte Hoppe & Møldams Elektro ApS’ ejendom, indtil den samlede ordre er betalt.

5: Levering
Levering sker ex works, medmindre andet er skriftligt aftalt. Emballage som paller og pallerammer debi-teres den enkelte forsendelse. Hoppe & Møldams Elektro ApS tager ikke paller og pallerammer retur.

Hvis levering ikke sker inden for aftalt leveringstid og køber ikke er blevet underrettet om leveringsfor-sinkelser, er køber berettiget til konventionalbod iht. reglerne herfor i NL17.

Ved skaffevarer forbeholder Hoppe & Møldams Elektro ApS sig ret til at levere det bestilte kvantum +/-10 %.

6: Mangler
Ved mangler skal køber senest 8 dage efter modtagelse skriftligt reklamere over for Hoppe & Møldams Elektro ApS. Køber mister retten til at påberåbe sig mangler ved det solgte, hvis ikke reklamation har fundet sted inden for 12 måneder efter ibrugtagning, maksimalt 18 måneder efter levering.

Hoppe & Møldams Elektro ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konse-kvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af manglen.

7: Produktansvar
Hoppe & Møldams Elektro ApS er ikke ansvarlig for købers anvendelse af det solgte. Hoppe & Møldams Elektro ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenser indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af defekter ved det solgte.

Et erstatningskrav eller krav om forholdsmæssigt afslag over for Hoppe & Møldams Elektro ApS kan ikke overstige det fakturerede beløb for den solgte genstand.

8: Returnering
Varer solgt af Hoppe & Møldams Elektro ApS tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og efter tildeling af returordrenummer. Imødekommes dette ikke, returneres varen til kunden for dennes reg-ning. Returvarer må ikke være beskadiget eller have været anvendt, og emballagen skal være intakt.

Kun varer, som ikke er kundetilpasset, tages retur. For alle returvarer beregnes et gebyr på min. 15 % af faktureret pris eller minimum DKK 100 pr. returneret varelinje. Dele, som ikke kan genanvendes, fra-trækkes kreditnotaen. Skaffevarer og udgående varer tages ikke retur.

9: Reparation af kundes maskiner/udstyr
Såfremt nærværende handelsbetingelser ikke er udtømmende, finder betingelserne i NR15 anvendelse for reparationsopgaver på kundens udstyr, uanset om udstyret befinder sig hos kunden, hos kundens kunde eller på en af Hoppe & Møldams Elektro ApS’ lokationer.

Såfremt nærværende handelsbetingelser ikke er udtømmende, finder betingelserne i NU15 anvendelse for service/vedligehold/reparationsopgaver på kundens udstyr i tilfælde, hvor der er indgået en skriftlig kontrakt om service/vedligehold, uanset om udstyret befinder sig hos kunden, kundens kunde eller på en af Hoppe & Møldams Elektro ApS’ lokationer.

10: Dokumenter
Alle oplysninger og data i Hoppe & Møldams Elektro ApS generelle salgsmaterialer enten på skrift eller elektronisk på www.hme-elektro.dk, herunder tegninger, produktbeskrivelser og –mål, kan hverken direkte eller indirekte anses for at indeholde garantier og er kun bindende i det omfang, der i skriftlig aftale udtrykkeligt henvises til disse.

Der tages forbehold for fejl i data fra leverandører og Hoppe & Møldams Elektro ApS egen dokumenta-tion.

11: Force majeure
Hoppe & Møldams Elektro ApS hæfter ikke for forsinkelse eller manglende opfyldelse af indgåede afta-ler som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- eller importfor-bud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, brand, hærværk, naturkatastrofe, generel vareknaphed eller andet, som Hoppe & Møldams Elektro ApS ikke har kunnet undgå og hvis følger Hoppe & Møldams Elektro ApS ikke har kunnet afværge.

Begge parter kan skriftligt ophæve en aftale, når opfyldelse har været umulig i mere end to måneder pga. force majeure.

12: Lovvalg og værneting
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret og med retten i Vejle som værne-ting.

Ovenstående betingelser er gældende fra 11. februar 2022 og erstatter eventuelt tidligere versioner.

Hent NU15

Hent NR15

Hent NL17

Hent Hoppe & Møldams Elektros handelsbetingelser

Back To Top
Kurv

Kurv

Varen er fjernet. Fortryd

Indtast venligst din email adresse E-mail og kodeord er ikke korrekt eller e-mailen findes ikke.

Skjul Du skal angive dit kodeord

Glemt dit koderod?

Indtast venligst dit navn

Indtast venligst din adresse

Indtast venligst postnummer Indtast venligst by

Please enter your country

Indtast venligts dit telefonnummer

Indtast venligst din email adresse

You must accept our terms to be able to signup

Glemt dit kodeord? Indtast venligst din email adresse.
Du vil herefter modtage en mail med et link til ændring af din adgangskode.

Error message here!

Tilbage til login

Close